top of page

Victori Equine Saddle Club

Public·12 members
Gabriel Rh
Gabriel Rh

Hamburger Qiymeti: Burger Malzemelerinin Kalitesi ve Güvenliği


Hamburger Qiymeti: Dünyanın Ən Populyar Sandviçinin Qiyməti Niyə Dəyişir?
Hamburger dünyanın hər yerində sevilir və yeyilir. Bu sadə, lakin dadlı sandviç et, çörək və başqa tamaq maddalarından ibarətdir. Lakin hamburgerin qiyməti ölkədən ölkəyə, şəhirdən şehire, hatta restorandan restorana farklıdır. Bu maddiyyat niyedir? Bu sualın cavabını tapmaq üçün hamburgerin tarixi, tarkibi və qiymetini tesis eden faktorlar haqqında daha çox mәl Hamburgerin Tarixi və Mənşəyi
Hamburgerin əsl mənşəyi tam aydın deyil. Bəzi mənbələr hamburgerin Almaniyanın Hamburg şəhərindən gəldiyini iddia edirlər. Bu şəhərdə 19-cu əsrin ortalarında "Hamburg steak" adlı bir yemək var idi. Bu yemək qızardılmış və ya qovrulmuş ət parçasından ibarət idi. Bu əti Amerikaya gətirib, çörəyin arasına qoyan ilk insanın kim olduğu isə münakaşa mövzusudur. Bəzi tarixçilər bunu 1885-ci ildə Wisconsin ştatında yaşayan Charlie Nagreen adlı bir gencin etdiyini söylәyirlәr. Bәzilәri isә bunu 1900-ci ildә Texas ştatında yaşayan Fletcher Davis adlı bir restoran sahibinin etdiyini iddia edirlәr. Hamburgerin adının isә Hamburg steak-dәn gәldiyi düşünülür.


Hamburgerin Tәrkibi vә Xüsusiyyәtlәri
Hamburgerin әsas tәrkibi et, çörәk vә başqa tamaq maddalarından ibarәtdir. Lakin bu tamaq maddaları ölkәdәn ölkәyә, kültürdәn kültürә, hatta zövqdәn zövqә farklı ola bilir.
hamburger qiymetiHamburgerin Əsas Tәrkibi
Hamburgerin Əsas Tәrkibi et, çörәk vә başqa tamaq maddalarından ibarәtdir. Lakin bu tamaq maddaları ölkәdәn ölkәyә, kültürdәn kültürә, hatta zövqdәn zövqә farklı ola bilir. • Et: Hamburgerin Əsas Tamaq Maddasıdır. ƏksƏriyyƏtlƏ Dana EtindƏn Hazırlanır. Lakin Bazi ÖlkƏlƏrdƏ Koyun, Toyuq, Hindi VƏ Hatta Balıq EtindƏn DƏ İstifadƏ Edilir. Et Parçası Qızardılmış, Qovrulmuş VƏ Ya Buğalanmış Ola Bilir. Et Parçasının ÇƏkisi VƏ ŞƏkli DƏ Farklı Ola Bilir. • ÇörƏk: Hamburgerin İkinci Əsas Tamaq Maddasıdır. ÇörƏk Hamburgerin Arasına Qoyulan Et Parçasını Tutur VƏ Dadlandırır. ÇörƏk Düz, Yuvarlaq, Toxunma VƏ Ya Susamlı Ola Bilir. ÇörƏyin İçi Yağlanmış, Qızardılmış VƏ Ya Souslanmış Ola Bilir. • Başqa Tamaq Maddaları: Hamburgerin Üçüncü Əsas Tamaq Maddasıdır. Bunlar Hamburgerin Dadını VƏ Görünüşünü Zenginlǝşdirir. Bunlar Arasında Salat, Pomidor, Soğan, Turşu, Souslar, Pendir Vǝ Başqa Mühüm Detallar Sayila Bilǝr.Hamburgerin Faydalı Vǝ Zǝrǝrli Cǝhǝtlǝri
Hamburger Yemek Hem Faydalı Hem Dǝ Zǝrǝrli Ola Bil Hamburger yemek hem faydalı hem də zərərli ola bilər. Hamburgerin faydalı cəhətləri arasında aşağıdakılar sayıla bilər: • Protein: Hamburgerin əsas tamaq maddası olan et, yüksək protein mənbəyidir. Protein bədənin quruluşu, bölünməsi və tamiri üçün vacibdir. Protein həmçinin bağışıqlıq sisteminin güclənməsinə, kasların inkişafına və tokluq hissinin artmasına kömək edir. • Karboksidrat: Hamburgerin ikinci əsas tamaq maddası olan çörək, karboksidrat mənbəyidir. Karboksidrat bədənin əsas enerji maddasıdır. Karboksidrat həmçinin beyin funksiyalarının, sinir sisteminin və qan şəkərinin normal olmasına kömək edir. • Vitamin və Mineral: Hamburgerin üçüncü əsas tamaq maddası olan başqa tamaq maddaları, vitamin və mineral mənbəyidir. Vitamin və mineral bədənin sağlamlığı, metabolizmi və hormonları üçün vacibdir. Vitamin və mineral hәmçinin dәriyә, gözә, saça, dişә vә tırnağa faydalıdır.Hamburgerin zәrәrli cәhәtlәri isә aşağıdakılardır: • Yüksәk Kalori: Hamburger yüksәk kalorili bir yemәkdir. Bir orta ölçülü hamburger tәxminәn 500 kalori dәyәrindәdir. Bu isә gündәlik kalori tükәtmә limitinin yarısına yaxındır. Yüksәk kalorili yemәklәr kilo almaya, obezitәyә vә xroniki xәstәliklәrә sәbәb ola bilir. • YüksƏk Yağ VƏ Kolesterol: Hamburger YüksƏk Yağ VƏ Kolesterol İçƏrir. Yağ VƏ Kolesterol BƏdƏnin Normal Funksiyaları Üçün Lazımdır. Lakin Fazla Miqdarı Qan TƏzyiqini, ÜrƏk XƏstƏliklƏrini VƏ Damar Tikanıklığını Artıra Bilir. • YüksƏk Natrium VƏ ŞƏkƏr: Hamburger YüksƏk Natrium VƏ ŞƏkƏr İçƏrir. Natrium VƏ ŞƏkƏr DƏ BƏdƏnin Normal Funksiyaları Üçün Lazımdır. Lakin Fazla Miqdarı Qan ŞƏkƏrini, ŞİŞLİYİ VƏ BÖYRƏK XƏstƏliklƏrini Artıra Bilir.Hamburgerin Qiymǝtini Tǝsir Edǝn Faktorlar
Hamburgerin qiymǝti ölkǝdǝn ölkǝyǝ, şǝhirdǝn şehire, hatta restorandan restorana farklıdır. Bu farklılığın sǝbǝbi isǝ hamburgerin qiymǝtini tǝsir edǝn bir sıra faktorlardır. Bu faktorlar arasında aşağıdakılar sayıla bilər: • Etin Qiyməti və Keyfiyyəti: Hamburgerin əsas tamaq maddası olan etin qiyməti və keyfiyyəti hamburgerin qiymətinə böyük təsir edir. Etin qiyməti isə ət növünə, ət miqdarına, ət keyfiyyətinə, ət hazırlanma üsuluna və ət təchizatına görə dəyişir. Ət növü kimi, dana əti koyun, toyuq və balıq ətindən daha bahadır. Ət miqdarı kimi, hamburgerdә daha çox әt olanlar daha bahadır. Ət keyfiyyәti kimi, organik, qida dәyәrli vә ya xüsusi cinslәrdәn olan әtlәr daha bahadır. Ət hazırlanma üsulu kimi, qızardılmış, qovrulmuş vә ya buğalanmış әtlәr arasında fark olur. Ət tәchizatı kimi, lokal, milli vә ya xarici mәnbәlәrdәn olan әtlәr arasında fark olur. • Çörәyin Növü vә Hazırlanması: Hamburgerin ikinci әsas tamaq maddası olan çörәyin növü vә hazırlanması hamburgerin qiymәtinә tәsir edir. Çörәyin növü kimi, düz, yuvarlaq, toxunma vә ya susamlı çörәklәr arasında fark olur. Çörәyin hazırlanması kimi, yağlanmış, qızardılmış vә ya souslanmış çörәklәr arasında fark olur. • Salat, Pomidor, Soğan vǝ Turşu Kimi İlaveler: Hamburgerin üçüncü ǝsas tamaq maddası olan salat, pomidor, soğan vǝ turşu kimi ilaveler hamburgerin qiymǝtinǝ tǝsir edir. Bu ilavelerin miqdarı, növü, keyfiyyǝti vǝ hazırlanması hamburgerin dadını vǝ görünüşünü zenginlǝşdirir. Bu ilavelerin miqdarı kimi, hamburgerdǝ daha çox ilave olanlar daha bahadır. Bu ilavelerin növü kimi, marul, roka, bibir vǝ ya başqa salat növlǝri arasında fark olur. Bu ilavelerin keyfiyyǝti kimi, organik, tazǝ vǝ ya xüsusi cinslǝrdǝn olan ilavelǝr daha bahadır. Bu ilavelerin hazırlanması kimi, doğranmış, dilimlǝnmis vǝ ya souslanmış ilaveler arasında fark olur. • Souslar, Pendir Vǝ Başqa Mühüm Detallar: Hamburgerin dördüncü Əsas Tamaq Maddası Olan Souslar, Pendir VƏ Başqa Mühüm Detallar Hamburgerin QiymƏtinƏ TƏsir Edir. Bu Tamaq Maddalarının Miqdarı, Növü, KeyfiyyƏti VƏ Hazırlanması Hamburgerin Dadını VƏ Görünüşünü FƏrqlilƏşdirir. Bu Tamaq Maddalarının Miqdarı Kimi, HamburgerdƏ Daha Çox Sous VƏ Ya Pendir Olanlar D aha bahadır. Bu tamaq maddalarının növü kimi, ketçup, mayonez, hardal, bbq və ya başqa sous növləri arasında fark olur. Bu tamaq maddalarının keyfiyyəti kimi, markalı, əl işi və ya xüsusi reseptlərdən olan sous və pendirlər daha bahadır. Bu tamaq maddalarının hazırlanması kimi, çörəyin üzərinə sürülmüş, ətin arasına qoyulmuş və ya ayrıca verilmiş sous və pendirlər arasında fark olur. • Restoranın Markası, Servisi vǝ Reytinqi: Hamburgerin qiymǝtini tǝsir edǝn son faktor isǝ restoranın markası, servisi vǝ reytinqidir. Restoranın markası kimi, dünyaca məşhur, milli vǝ ya yerli restoranlar arasında fark olur. Restoranın servisi kimi, sifarişin tez gəlməsi, xidmətin keyfiyyəti vǝ personalın münasibəti arasında fark olur. Restoranın reytinqi kimi, müştərilərin raziyyəti, şikayətləri vǝ tәkliflәri arasında fark olur.Dünyada VƏ Azәrbaycanda Ən Bahalı VƏ Ən Ucuz Burgerlәr
Hamburgerin qiymәti ölkәdәn ölkәyә, şәhirdәn şehire, hatta restorandan restorana farklıdır. Bu farklılığın nәticәsindә dünyada vә Azәrbaycanda әn bahalı vә әn ucuz burgerlәr mövcuddur. Bu burgerlәrin siyahısını aşağıda göstәririk.


Dünyada Ən Bahalı Burgerlәrin Siyahısı
Dünyada Ən Bahalı Burgerlәrin Siyahısı Aşağıdakılardır:Burgerin Adı


Burgerin Qiymǝti


Burgerin Tamaq Maddaları


Burgerin Satıldığı Yer


Serendipity 3's Le Burger Extravagant


$295


Wagyu beef patty, white truffle butter-infused brioche bun, James Montgomery cheddar cheese, black truffles, fried quail egg, caviar and a diamond-encrusted solid gold toothpick.


New York City, USA


FleurBurger 5000


$5,000


Kobe beef patty, foie gras, black truffles, brioche truffle bun and a bottle of Chateau Petrus wine.


Las Vegas, USA


The Glamburger


$1,768


Kobe Wagyu beef patty, New Zealand venison patty, Canadian lobster poached in Iranian saffron, Beluga caviar, hickory-smoked duck egg covered in gold leaf, grated white truffle, black truffle brie cheese and champagne jus.


London, UK


The Absolutely Ridiculous Burger$1,999338-pound beef patty with cheese and bacon on a 110-pound bun with lettuce, tomato and onion.Detroit, USAThe DB Royale Double Truffle Burger$120Sirloin beef patty stuffed with braised short ribs and foie gras on a toasted parmesan bun with black truffles and truffle butter.


New York City, USA


Azәrbaycanda Ən Bahalı Burgerlәrin Siyahısı
Azәrbaycanda Ən Bahalı Burgerlәrin Siyahısı Aşağıdakılardır:Burgerin Adı


Burgerin Qiymǝti


Burgerin Tamaq Maddaları


Burgerin Satıldığı Yer


Portofino's Wagyu Beef Burger


69 AZN


Wagyu beef patty, brioche bun, lettuce, tomato, onion, cheese and fries.


Baku, Azerbaijan


Movida's Movida Burger


45 AZN


Beef patty, brioche bun, lettuce, tomato, onion, cheese, bacon, egg and fries.


Baku, Azerbaijan


Pasifico's Pasifico Burger39 AZNBeef patty, brioche bun, lettuce, tomato, onion, cheese, guacamole and fries.Baku, AzerbaijanLa Mare


About

Welcome to Victori Equine Saddle Club! Ready to take your ho...

Members

bottom of page